பள்ளிகள் சொல்லித்தராத வாழ்வின் மிக முக்கிய விஷயங்கள்

  1. எப்படி முதலீடு செய்வது.
  2. எவ்வாறு வரி செயல்படுகிறது.
  3. எப்படி பணம் வேலை செய்கிறது.
  4. இடர்களை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது.
  5. எப்படி பங்கு மற்றும் கிரிப்டோ வேலை செய்கிறது.
  6. எப்படி சிந்திக்க வேண்டும்.

You may also like...