இளமையில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

1) உங்கள் வருமானத்தை சேமியுங்கள்

2) உங்கள் வசதிக்குக் கீழே வாழுங்கள்

3) உடனடி திருப்தியைத் தவிருங்கள்

4) முதலீட்டை பற்றி கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

5) நீங்கள் தான் உங்கள் முதல் முதலீடு

6) தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டு உங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்

You may also like...