Tagged: முதலீடு

sgb

தங்க முதலீட்டு பத்திரம் (SGB)

தங்க முதலீட்டு பத்திரம் (Sovereign Gold Bond) – தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதற்கான டிஜிட்டல் வழியாகும். இந்திய அரசின் சார்பாக ஆர்பிஐ சீரான இடைவெளியில் தங்கப் பத்திரத்தை வெளியிடுகிறது. ஒவ்வொரு பத்திரமும் 999 தூய்மையான...