செல்வமின்றி, சுதந்திரமில்லை

சேமிப்பின்றி, முதலீடு இல்லை
முதலீடுயின்றி, கூடுதல் வருமானம் இல்லை
கூடுதல் வருமானமின்றி, கூடுதல் முதலீடு இல்லை
கூடுதல் முதலீடுயின்றி, கூட்டு வளர்ச்சியின் சக்தி இல்லை
கூட்டு வளர்ச்சியின் சக்தியின்றி, செல்வம் இல்லை
செல்வமின்றி, சுதந்திரமில்லை

You may also like...