நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 7 பண விதிகள்

  1. பணத்திற்காக நேரத்தை வர்த்தகம் செய்யாதீர்கள்
  2. ஒற்றை வருமானத்தை நம்பி இருக்காதீர்கள்
  3. வாழ்க்கையை அனுபவிக்க மறக்காதீர்கள்
  4. முதலீடு செய்வதற்கு முன் செலவு செய்யாதீர்கள்
  5. உங்கள் முதலீடுகள் அனைத்தையும் ஒரே கூடையில் போடாதீர்கள்
  6. உங்களுக்கு புரியாத விஷயங்களில் முதலீடு செய்யாதீர்கள்
  7. கூட்டு வட்டியை மறவாதீர்கள்

You may also like...